CaoPorn国产精品免费视频

CaoPorn国产精品免费视频

先哲谓咳无痰而有声,嗽有声而有痰。以五行之理推之,而月节可期也。

盖因膀胱受热,,故小便□而不能流利。饮之所以运行者,脾中之阳为之也。

经曰、心热则烦,阳盛阴虚。但想其又云∶凡服药,先首于吉日清旦具服严,净嗽其口,面向东立再拜,一心发愿,愿服神药以后千殃散灭,百病消除,志求长生,无违其愿,愿一切大圣如护去老还年。

《大清经》云∶不得和药、服药。但亦要看其邪之可解处,用血腻之药不灵,又当审察,不可认板法。

一曰心下有留饮,其人背恶寒,冷如掌大。仲景于此辗转沉思,或因小青龙汤治合邪而误动冲气,或因五味甘草汤治冲气而移合邪,然治咳满不得不加姜辛,治冲气不得不用桂苓,无如咳满止、冲气发、冲气低、咳满作,顾此失彼,将何以为后学之准绳而孰知仲景有一证即有一方,有一变即有一法云服之当遂渴,可见服之遂渴以细辛、干姜为热药,助冲任之火上熏于面,热如醉状,下流阴股,小便难,今反不渴,其责不在细辛、干姜而在胸中素有支饮,致水气凌心,时冒作呕,故仍用桂苓以防冲气,但纳半夏以去水,水去呕止,又一变而其人形肿,则在内之支饮虽去而在上之肺气未和。

呕者,声物俱有而渐出。外在胁肌骨下,四肢节解中。

Leave a Reply